Dokumenty

Dokumenty niezbędne do dokonania czynności notarialnej określone zostaną w każdym indywidualnym przypadku przez notariusza lub pracownika kancelarii w zależności od rodzaju i treści zamierzonej czynności oraz konkretnego stanu prawnego w danej sprawie. Dopiero po skontaktowaniu się z kancelarią warto starać się o dokumenty, których właściciel jeszcze nie posiada.

W każdym przypadku przydatne będzie natomiast przedstawienie notariuszowi już na pierwszym spotkaniu danych z dowodów osobistych uczestników czynności, najlepiej w formie kserokopii, a także okazanie wcześniej sporządzonych aktów notarialnych, orzeczeń sądowych, zaświadczeń lub map odnoszących się do nieruchomości, przy czym nie muszą to być oryginały. Nie jest także konieczne przedstawienie notariuszowi na tym etapie aktualnego odpisu z księgi wieczystej, potrzebna jest tylko znajomość numeru tej księgi.

Tel: +48 515 288 995
+48 59 857 87 47

Adres: ul. Dworcowa 29/10
77-200 Miastko